Room 201, Building A#, No.1 Qianwanyi Road, Qianhai Shenzhen -- Honkong Cooperation Zone, Shenzhen 51800, China

Email: support@dikale.com 

CONTACT US